Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi’nin (EÇBE) Önemi

EÇBE “yaşama”, “büyüme”, “gelişim” ve “bakım” gibi farklı süreçleri içerir. Dolayısıyla erken çocukluk programlarının amacı çocukları yaşatmak, büyütmek, geliştirmek ve bakımlarını sağlamak olmalıdır. EÇBE’nin yalnızca, anaokulu, ana sınıfı gibi kurumsal eğitimden oluştuğunu söylemek, EÇBE’nin anlamını çok daraltmak olur.  Bu bahsettiğimiz “yaşama”, “büyüme”, “gelişim” süreçleri birbirlerinden ayrı süreçler sanılabilir. Fakat, bunlar birbirleriyle iç içe geçmiş ve

Okul Öncesi Eğitim Programı

Okul Öncesi Eğitim Programı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaştırılmasını, öz bakım becerilerinin kazandırılmasını ve ilköğretime hazır bulunmalarının sağlanmasını amaçlar. Sizlerden uygulamalarınızda MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan; çocuğun tanınması, eğitim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi,

Özellikleri

Nitelikli bir program; çocuk merkezli öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak çocukları farklı disiplinlere (fen, matematik vs.) ilişkin bütüncül gelişimini destekleyen ve çeşitli beceriler edinmesini sağlayan etkinlikler kapsar. Çocukların özelliklerine uygun, tüm gelişim alanlarını (sosyal, duygusal, fiziksel, dil, bilişsel) ve öz-bakım becerileri ile estetik anlayışın gelişimini kapsayan zengin içerikli bir program uygulanmalıdır. Nitelikli bir program; Geliştirilebilir

Farklı Program ve Yaklaşımlar

Erken Çocukluk Eğitimi’ne yönelik dünyada kabul görmüş farklı program yaklaşımlar vardır. Pek çok okul bu yaklaşımları temel alır ve kendini bu yaklaşımlar ile tanıtır. Yaklaşımlardan her biri çocuklardaki bazı özelliklere değer verir ve onlarda belirli davranışları teşvik etmeyi hedefler. Programlarını ve tüm etkinliklerini bunu dikkate alarak yapılandırırlar. Önemli olan uygulanacak programın hedef grup çocuklarının gelişim düzeylerini, ihtiyaçlarını

Kalite Standartları

Standart Alanı: Eğitim Programı Nitelikli bir eğitim programı, çocuk merkezli öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak çocukların farklı disiplinlere (fen, matematik vs.) ilişkin bütüncül gelişimini desteklemeli ve çeşitli beceriler edinmelerini sağlamalıdır. Hedef kitlenin özelliklerine uygun, tüm gelişim alanlarını (sosyal, duygusal, fiziksel, dil, bilişsel) ve öz-bakım becerileri ile estetik anlayışın gelişimini kapsayan zengin içerikli bir EÇBE pro

Kazanımlar ve Göstergeleri

Gelişimsel program bütüncül bir yaklaşımla, çocuğun sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil gelişim alanları ile özbakım becerilerini birlikte ele alır. Programın temelini çocukların gelişimsel özellikleri oluşturur. Öğrenme süreçleri planlanırken çocukların gelişimsel düzeyleri belirlendikten sonra ilgi ve gereksinimleri ile içinde yaşadıkları çevresel koşullar dikkate alınır. Kazanım ve göstergelerle farklı eğitim süreçleri oluşturularak çocukları desteklemek ve onları

Proje Tabanlı Öğrenme

Proje Tabanlı Öğrenme, öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren; akademik sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir öğretim modelidir. Öğrencilerin, kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, işlemelerine ve  harmanlamalarına imkan sağlar. Hem bireysel hem

Günlük Eğitim Akışı

Çocuklar neyin, ne zaman, nasıl olacağını merak ederler. Hayatlarında bildikleri bir akışın, düzenin olması onların kendilerini güvende hissetmeleri için gereklidir. Bu sınıf ortamı için de geçerlidir. Takip edebildikleri tutarlı bir düzen, onların dikkatlerini toplamalarında ve zamanı etkin kullanmalarında kolaylaştırıcı olur. Kendilerinden beklenen rol ve sorumlulukları daha iyi anlarlar. Bu da etkili bir sınıf yönetimi için

Bank Street Yaklaşımı

1916 yılında eğitimci Lucy Sprague Mitchell öncülüğünde oluşturulmuştur. Mitchell, okulda öğrenilen bilgilerin anlamlı bir şekilde çocukların hayatıyla ilişki olması gerektiğini savunmuştur. Demokratik bir toplumun gelişimi için de eğitim gereklidir. Bir grup araştırmacı, öğretmen ve psikolog, çocukların öğrenme ve gelişim süreçlerini gözlemleyerek çocuklar için en uygun öğrenme ortamı ve eğitim yöntemlerinin ne olduğuna ulaşmaya çalıştılar.  Araştırmacılar