Bölüm Seç

Standart:Eğitimciler, eğitim programını, programın yaklaşımına, ilkelerine ve yöntemlerine göre uygulamıştır

Alt Standart: Eğitimciler etkinliklerini eğitim programına, çocukların ilgi ve gereksinimlerine ve gelişimlerine göre planlar

Gerekçe: Eğitimcilerin planladığı etkinliklerde ulusal programın gerekliliklerine ve her bir çocuğun hazır bulunuşluğu dikkat edilmelidir. Planlama sürecinde içeriğin uygunluğu, çocuğun gelişim düzeylerine uygun öğretim ve değerlendirme yöntemleri ve çocukların önceden öğrendikleri dikkate alınmalıdır. Eğitimciler çocuk ve yaşadığı ortamı ne kadar iyi bilirse planlamayı o kadar etkili yapabilirler.

Göstergeler:

 • Eğitimciler etkinlikleri planlarken çocukların gelişim gereksinimlerini, ilgilerini ve öğrenme biçimlerini göz önüne alır.
 • Eğitimciler gün içinde kendi başlattıkları etkinlikler ile çocukların başlattığı etkinliklere yer verir.
 • Eğitimciler günlük akışta bireysel, küçük grup ve büyük grup öğrenme etkinliklerine yer verir.
 • Eğitimciler çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun açık alan etkinlikleri planlar.
 • Eğitimciler eğitim programını çocukların çevresel, yerel gereksinimlerine ve kültürel değerlerine göre uyarlar.

Alt Standart: Eğitimciler çocuğun bütüncül gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenler.

Gerekçe:Çocuğun gelişim alanları bir bütündür ve birbirini destekler. Hiçbir gelişim alanı birbirinden daha az değerli değildir. Bu nedenle, çocuğun iyi olma hali bu gelişim alanlarının birlikte ele alınmasıyla doğrudan ilişkilidir ve programın bu bütünlüğü sağlaması önemlidir.

Göstergeler:

 • Eğitimciler çocuğun bilişsel gelişimini destekleyecek etkinlikler düzenler.
 • Eğitimciler çocuğun fiziksel gelişimini destekleyecek etkinlikler düzenler.
 • Eğitimciler çocuğun sosyal-duygusal gelişimini destekleyecek etkinlikler düzenler.
 • Eğitimciler çocuğun dil ve iletişim becerilerinin gelişimini destekleyecek etkinlikler düzenler.
 • Eğitimciler çocuğun öz-bakım becerilerinin gelişimini destekleyecek etkinlikler düzenler.
 • Eğitimciler çocuğun estetik anlayışının gelişimini destekleyecek etkinlikler düzenler.

Alt Standart: Eğitimciler çocukların bilgi ve becerilerini aktif katılımla geliştirmesi için farklı yöntemler kullanır, demokratik bir sürecin işlemesini teşvik eder.

Gerekçe:Öğrenme sürecinde farklı yöntemlerin kullanılması öğrenme/öğretme sürecinin de temelini oluşturur. Eğitimciler çocukların önceki deneyimlerine dayanarak ve onları kullanarak meraklarını uyandırıp, keşfetmelerini ve işbirliği yapmalarını sağlayıp öğrenme süreçlerini geliştirebilir. Çocukları karar verme sürecine dahil etme, seçimler yapmalarını, sorumluluk almalarını, farklı görüşlerle karşı karşıya kalmalarını sağlamanın yanında kendilerini de ifade etme fırsatı vererek, öğrenme süreçlerini zenginleştirebilirler.

Göstergeler:

 • Eğitimciler öğrenmeleri desteklemek için çocukların önceki bilgilerini ve deneyimlerini temel alır.
 • Eğitimciler çocukların oyun temelli öğrenmelerini destekler.
 • Eğitimciler çocukların bilimsel süreç becerilerini kullanmalarını destekler.
 • Eğitimciler işbirlikçi öğrenmeyi destekler.
 • Eğitimciler probleme dayalı öğrenmeyi destekler.
 • Eğitimciler buluş yoluyla öğrenmeyi destekler.
 • Eğitimciler çocuğun girişimciliğini ve özerkliğini destekler.
 • Etkinlikler arasındaki geçişler çocukların öğrenmelerini geliştirmek için kullanılır.

Alt Standart: Eğitimciler sistematik ve düzenli aralıklarla çocukların gelişimini, öğrenmesini ve programı değerlendirirken çocuğun öz-değerlendirme yapmasına olanak verir.

Gerekçe: Eğitimciler gözlemler ve diğer yöntemler aracılığıyla çocuğun gelişimini izleyerek her bir çocuk için öğrenme ortamını daha verimli planlayabilirler. Sistematik ve düzenli aralıklarla yapılan değerlendirmeler çocuğun yıl içinde farklı zamanlarda yaptığı ilerleme, bireysel ilgi ve gereksinimlerine, güçlü yönlerine ve geliştirilmesi gereken yanlarına odaklanarak yapılmalıdır. Öz değerlendirme, çocuğun planlama, planladığını uygulama, uyguladığını gözden geçirme becerilerini geliştirmesi için bir fırsattır.

Göstergeler:

 • Eğitimciler çocuğun gelişimini ve öğrenmesini izlemek için sistematik gözlem yapar.
 • Eğitimciler çocukların öğrenme sürecini ve sonuçlarını değerlendirmek için çoklu izleme ve değerlendirme yöntemleri kullanır.
 • Eğitimciler çoklu izleme ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak aylık planlarını, günlük akışlarını ve etkinlik planlarını günceller.

Kalite standartları ve ölçme değerlendirme araçları “Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi” kapsamında MEB-AÇEV-UNICEF işbirliğiyle geliştirilmiştir.