PYP

PYP

pypPYP (Primary Years Program - İlk Yıllar Programı), 3-12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış uluslararası geçerliliği olan disiplinlerarası bir eğitim programıdır. Öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiği, eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir müfredat modeline sahiptir. Öğrencilerin sınıf içinde ve dışında tüm açılardan gelişmesini amaçlamaktadır. Bu program öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan pek çok ihtiyacını karşılamaktadır.

PYP’nin uluslararası eğitimin ne olduğu ve nasıl olması gerektiğine dair bir felsefesi vardır. Eğitim, genç insanların bireysel yeteneklerini geliştirici ve sınıf ortamında edinilen deneyimleri dış dünyada uygulanabilir kılan ve sorgulamayı destekleyen bir yaklaşıma sahip olmalıdır. Öğrenciler, akademik ve entellektüel bilgiye ulaşmanın yanısıra, uluslararası bir bilinç edinebilmeli ve sorumlu bir vatandaş olmayı öğrenmelidir.

Dolayısıyla, PYP ile öğrencilerin düşünen ve eleştirebilen, aynı zamanda insanların düşüncelerine ve tecrübelerine saygılı, farklılıklara duyarlı, insanlık değerlerinin bilincinde, yerel ve küresel konularda bilgili ve yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Erken Çocukluk döneminde PYP çocukların kendilerini çevreleyen sosyal ve fiziksel dünya ile ilgili tecrübelerden anlam çıkaracağı aktif bir öğrenme yaklaşımını savunmaktadır.

 


Öğretmenlerin, öğrencilerin ilgi alanlarını destekleme, kendine güven duygusunu yerleştirme ve bütün bilişsel alanlarında beceri gelişimini destekleme sorumluluğu vardır. PYP, çocukların meraklı olduklarını ve kendi deneyimlerinden anlamlar çıkardıklarını kabul ederek çocuklara aktif öğrenen, sorgulayan bireyler olmaları için destek verir.

Çocukların çevredeki insanları ve dünyayı tanıyabilmeleri için ihtiyacı olan araştırma, inceleme ve oyun faliyetlerini gerçekleştirebilecekleri mekanlar sağlanır. Okuma yazma, sanat, el becerisine dayalı etkinlik, yaratıcı oyun, bilim ve teknoloji alanları için çeşitli kaynaklar sağlanır. PYP ile çocukların seçim yapmaları, malzemeleri yaratıcı şekilde kullanmaları, sorgulamaları, işbirliği içinde çalışmaları, ilgi alanlarını devam ettirmeleri ve anlamlandırma yetisi kazanmaları desteklenir.


PYP öğrenci profilinde çocuğun aşağıdaki özelliklere sahip olması hedeflenir:

1. Araştıran-Sorgulayan
Öğrencilerin doğasında bulunan merak, Program ile beslenir; öğrenmeden zevk alan, ömür boyu öğrenmeyi sürdüren ve amaçlı, yapıcı araştırmalar yapabilecek becerileri kazanmış bireyler yetişir.

2. Düşünen
Öğrenciler önemli kararları alabilmek ve karmaşık problemleri çözebilmek için gerekli olan düşünme biçimlerini sorgulayıcı ve yaratıcı bir biçimde uygulama inisiyatifini kazanırlar.

3. İletişim kuran
Öğrenciler, matematiksel sembol dilini de içeren birden fazla dilde kendilerine güvenerek fikirleri ve bilgileri alabilir ve aktarabilirler.

4. Riski göze alan
Öğrenciler alışılmışın dışındaki durumlarda endişeye kapılmadan kendilerine güvenerek yeni durumları, rolleri, fikirleri ve stratejileri geliştirebilirler. İnandıkları fikirleri cesurca ve net bir dille ifade edebilirler.

5. Bilgili
Öğrenciler PYP okullarında küresel konuları keşfederek bunların önemini kavrarlar. Böylece önemli bir bilgi birikimine sahip olurlar.

6. İlkeli
Öğrenciler ahlaki muhakeme yapabilmek için gerekli olan prensipleri özümserler. Dürüst, doğru ve adil olma özelliklerine sahiptirler.

7. Duyarlı
Öğrenciler, diğer bireylerin ihtiyaç ve duygularına karşı hassasiyet gösterirler. Bu konuda kişisel sorumluluklarının bilincindedirler ve gerektiği an çevrelerine yardıma hazırdırlar.

8. Açık görüşlü
Öğrenciler, diğer bireylerin ve kültürlerin görüşlerine, değerlerine ve geleneklerine saygı gösterirler ve değişik görüşleri dikkate almayı öğrenmişlerdir.

9. Dengeli
Öğrenciler, fiziksel ve zihinsel dengenin ve kişinin mutluluğunun öneminin farkındadırlar.

10. Dönüşümlü düşünen
Öğrenciler, kendi öğrenme süreçlerini göz önünde bulundurarak kişisel güç ve zayıflıklarını yapıcı bir bağlamda analiz edebilirler.


PYP öğretim programı, üç öğenin bütünleştiği bir programdır.

  1. Yazılı Öğretim Programı geliştirilmelidir ve bu program içinde öğretileceklerin öğrenci profili ile özdeşleşmesi gerekmektedir. Dolayısıyla,  PYP’nin sorgulama ilkesi doğrultusunda “Çocukların ne  öğrenmesini istiyoruz?” sorusuna verilecek cevap yazılı öğretim programını oluşturur.
  2. Etkin ve başarılı sınıf içi uygulamaların teorisi ve pratiğini içinde barındıran bir Öğretilen Öğretim Programı olmalıdır. Bu program “Çocuklar en iyi nasıl öğreniriz?” sorusuna cevap verebilmelidir.
  3. “Çocukların ne öğrendiğini nasıl anlarız?” sorusuna cevap verebilmek için Öğrenilmiş Öğretim Programının değerlendirildiği etkin ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanılması önemlidir.

PYP’nin bütüncül yaklaşımına göre öğrenciler, öğrenme ortamına kendi önbilgilerini getirirler ve bunları öğretmenin öğretim programı çerçevesinde hazırladığı aktivitelerle bütünleştirerek öğrenirler.                      

Öğrenciler kendi deneyimleri ve birikimlerini kullanarak anlamayı ve anlamlandırmayı gerçekleştirirler. Öğrencilerin yeni öğrendikleri ölçme araçları ile değerlendirilir ve programı düzenli olarak gözden geçirilir.

1.Yazılı Öğretim Programı: Yazılı öğretim programı 5 temel öğeden oluşur: Kavramlar, bilgi, beceriler, tutumlar ve davranışlar.

Sınıf içi uygulamalar hazırlanırken bu öğeler göz önünde bulundurulur ve  öğrencilerin gelişimleri bütüncül bir program ile desteklenir.

Kim Olduğumuz, Yer ve Zaman, Kendimizi İfade Etme Yollarımız, Dünyanın İşleyişi, Kendimizi Düzenleme Biçimimiz ve Gezegeni Paylaşma PYP planında incelenen temalardır.

2. Öğretilen Öğretim Programı: Öğretilen Eğitim Programı, yazılı öğretim programının uygulamadaki halidir. Öğretmen öğrencilerden aldıklarıyla beraber öğrenci profiline göre tasarlanmış üniteler planlar. Uygulamalar sırasında, anahtar sorular etrafında şekillenmiş bir sorgulama yürütür ve bunun sonucunda her öğrenci profilinde uygulamalar farklılaşabilir.

Bu nedenle, öğretmenin çocuk gelişimini ve öğrenme sürecini tanıyor olması, her çocuğun ihtiyaç ve ilgi alanına cevap verebilmesi ve öğrendiği kültürel ve sosyal bağlamların farkında olması gereklidir. Öğretmen ancak bu şekilde çocuğun önceden edindiği bilgiler ile sonradan edineceği bilgiler arasında bir köprü kurmasını sağlayabilir.

Öğrenilmiş Öğretim Programının değerlendirilmesi öğrenme sürecinin niteliğinin ölçülmesi anlamına gelmektedir. Ölçme-değerlendirme öğrencide oluşan öğrenmeyi ve öğretmenin etkinliğini analiz etme aracıdır. Değerlendirmenin sonuçları, öğretim planlarının ve etkinliklerinin yeniden düzenlenmesi ve daha etkili hale getirilebilmesi için önemlidir.


Öğrencilerin öğrenme süresinde ne bildiğini, ne anladığını, ne yapabildiğini ve ne hissettiğini anlamaya yarar. Öğretmen, çocuğun ilgi alanlarını saptayabilmek, çocuğun neyi nasıl düşündüğünü anlayabilmek, çevrenin çocuğun öğrenme sürecindeki etkisini değerlendirmek ve çocuğun öğrenme tecrübesini geliştirmek için gözlem yapar.  Gözlem sırasında her çocuğun neler söylediğine, ihtiyaçlarına, güçlü olduğu ve zorluk çektiği noktalara ve özel becerlerinin neler olduğuna dikkat eder. Böylece her çocuğun iç dünyasını anlamaya çalışır. Bu gözlemlerden edindiği izlenimleri çocukla, ailelerle ve meslektaşlarıyla paylaşır.


 

Kaynakça:

http://www.ibo.org/pyp/